Obsługa klienta

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. www.mpwik.bedzin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona informuje o braku danych w formularzu jednak nie określa rodzaju błędu w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza i nie sugeruje poprawnego uzupełnienia,
  • strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
  • w linkach do dokumentów do pobrania brakuje informacji o formacie i rozmiarze plików,
  • przy powiększeniu widoku strony do 200% oraz w pionowym widoku strony część funkcjonalności jest niedostępna.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Wykorzystano również następujące narzędzia:

  • https://validator.utilitia.pl/analyses/new; wynik dla witryny: 5,5/10
  • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: 87,29/100

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Monika Pawłowska – Dyszy. 
mail: m.pawlowska-dyszy@mpwik.bedzin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 267 42 18 wew. 331 lub 359.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe jednostki
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140
42-500 Będzin

Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne - tel. 994 (numer bezpłatny)
Dyspozytor - tel. 32 267 60 06
Centrala - tel. 32 267 42 18; 32 267 42 19
Sekretariat – tel. 32 267 42 18 wew. 201; fax: 32 267 52 27 wew. 304

e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek administracyjny MPWiK Sp. z o.o. mieści się przy ulicy Kościuszki 140 w Będzinie. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób z upośledzeniem ruchowym oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie podjazd może służyć rodzicom z dziećmi w wózkach.

Drzwi wejściowe posiadają funkcję ręcznego otwarcia skrzydeł na żądanie osoby upośledzonej ruchowo, lub rodziców z wózkami spacerowymi. Biuro Obsługi Klienta (BOK) posiada drzwi szklane z możliwością szerokiego otwarcia skrzydeł na żądanie.


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Na wyższe kondygnacje prowadzi klatka schodowa (jako główne) schody oraz dwie klatki wewnętrzne po bokach korytarza. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób z upośledzeniem ruchowym oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie podjazd może służyć rodzicom z dziećmi w wózkach.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem głównym znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.


Aplikacje mobilne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.
Przedsiębiorstwo posiada jedynie wersję strony internetowej przeznaczoną na urządzenia mobilne takie jak smartfony z systemem operacyjnym Android, iOS oraz tablety z systemem Android, iOS.

Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies